ISO certifierat företag, ISO 9001, 14001, 45001, EN 1090

Vi är certifierade enligt ISO 9001, en internationell standard för certifiering på området kvalitet

Vi ville effektivisera vår verksamhet och få nöjdare kunder med ett kvalitetsledningssystem. I och med certifieringen ISO 9001 kan vi lättare analysera och styra våra interna processer och kundens upplevelse av vår produkt och vårt varumärke. Med en effektiv organisation och ett strukturerat arbetssätt sparar vi både tid och pengar. Certifikatet ISO 9001 är vårt kvitto på att vi medvetet, systematiskt och kundorienterat arbetar med att utveckla och förbättra vår verksamhet. Standarden ISO 9001 är världens mest kända kvalitetsstandard, väl inarbetad både i Sverige och utlandet. I grunden handlar ISO 9001 om förbättring, och standardens kravdokument är därför ett bra verktyg för alla företag som vill utvecklas och arbeta smartare. Ett certifierat kvalitetsledningssystem är också ett allt vanligare krav såväl vid stora upphandlingar som vid mindre affärsuppgörelser.

Vi är certifierade enligt ISO 14001, en internationell standard för certifiering på området miljö

Vi ville arbeta mer miljövänligt. I och med certifieringen ISO 14001 har vi effektiviserat vår verksamhet och minskat vår miljöbelastning. Certifikatet ser vi som ett kvitto på att vi lever upp till högt ställda miljökrav, och att vi aktivt och kontinuerligt fortsätter att arbeta för en bättre miljö. ISO 14001 är världens mest kända miljöcertifiering och ett verktyg som hjälper oss att sätta relevanta miljömål och effektivisera våra processer.

Vi är certifierade enligt ISO 45001, en internationell standard för certifiering på området arbetsmiljö

SDCAB arbetar förebyggande och systematiskt med arbetsmiljön, det innebär att vi tillämpar de lagar och regler som finns. Detta syftar till att ge anställda en trygg arbetsmiljö, förebygga ohälsa och olycksfall så att de inte skadas, blir sjuka eller på annat sätt far illa, främja trivsel, engagemang och goda prestationer. Vi åtgärdar och följer upp olika brister och risker i arbetsmiljön. Att trygga arbetstagarnas säkerhet och minska riskerna på arbetsplatsen blir allt viktigare för att säkerställa ett sunt företag.